REGULAMIN Film4u

 

SPIS TREŚCI:

 • Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Art. 2 DEFINICJE
 • Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
 • Art. 4 ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SERWISU
 • Art. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Art. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTOWNIKÓW
 • Art. 7 WSTRZYMANIE I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG
 • Art. 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA
 • Art. 9 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
 • Art. 10 REKLAMACJE
 • Art. 11 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Załącznik nr 1 — Polityka Prywatności

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu pod nazwą „Film4u”, zdefiniowanego w dalszej części Regulaminu w szczególności prawa i obowiązki administratora Serwisu i jego Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną.
 • 2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom przez Administratora nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 • 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

Art. 2 DEFINICJE

 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • 1. Administrator/Usługodawca — OF PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza, KRS: 0000157137, NIP: 6292243102, REGON: 278037507. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w tym w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Serwisu.
 • 2. Konto – dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, umożliwiające korzystanie z części usług Serwisu. Częścią Konta jest Profil.
 • 3. Login — unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie wybrana w trakcie rejestracji Konta, w tym nickname i/lub adres e-mail Użytkownika.
 • 4. Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym.
 • 5. Profil — miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik dobrowolnie zamieszcza różnorodne treści stanowiące zbiór informacji na jego temat, widoczne dla innych Użytkowników oraz dostępne dla Administratora na warunkach określonych w Regulaminie.
 • 6. Regulamin — niniejszy Regulamin.
 • 7. Serwis — internetowy portal społecznościowy Film4u, zlokalizowany pod adresem internetowym https://f4u.pl lub w innych rozszerzeniach domenowych „film4u” zarządzanych przez Administratora lub też w innych wybranych przez Administratora domenach, oferujący Użytkownikom i dostarczający im pakiet Usług świadczonych drogą elektroniczną
 • 8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, na warunkach określonych w Regulaminie. Przedmiot Umowy stanowi nabycie praw do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
 • 9. Usługi – świadczone w oparciu o Regulamin, w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników, usługi stanowiące usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
 • 10. Użytkownik — każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług Serwisu lub osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług. W przypadku korzystania z Usług przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator domniemywa, że osoba ta uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na takie korzystanie. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania jednej, uprawnionej osoby fizycznej jako Użytkownika.
 • 11. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie
 • 12. Treści Użytkownika/Treści – wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności: teksty, materiały multimedialne, zdjęcia, komentarze, recenzje oraz elementy Profilu.

Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 • 1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X; w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.
 • 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.
 • 3. Warunkiem świadczenia Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych jest posiadanie przez Użytkownika właściwego urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie w pamięci tego urządzenia aplikacji mobilnej.
 • 4. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika Zarejestrowanego nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia aktywnego Konta.

Art. 4 ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SERWISU

 • 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Usługi, zgodnie z Regulaminem. Usługi obejmują w szczególności:
  • a. Usługi świadczone na rzecz wszystkich Użytkowników m.in.:
   • - możliwość przeglądania zasobów Serwisu,
   • - możliwość korzystania z wyszukiwarki,
   • - możliwość udostępniania aplikacji mobilnych w celu korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych,
   • - możliwość prezentowania Użytkownikom repertuaru kin znajdujących się w okolicy.
  • b. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych m.in.:
   • - możliwość zarządzania Kontem oraz korzystania z jego funkcjonalności, w tym między innymi możliwość oceniania filmów i seriali
   • - możliwość korzystania z Profilu Użytkownika,
   • - możliwość wprowadzania wybranych Treści,
   • - możliwość korzystania z funkcji społecznościowych,
   • - możliwość korzystania z usługi łączenia kont z kontami Użytkowników Zarejestrowanych w innych serwisach, określonej w treści ustępu 2 poniżej.
  Administrator może również w ramach Serwisu świadczyć na rzecz Użytkowników inne Usługi, które świadczone będą na podstawie i zasadach określonych w odrębnych regulaminach. Zamówienie świadczenia takich usług wymagało będzie w szczególności udostępnienia przez Usługodawcę tego regulaminu Użytkownikowi oraz jego akceptacji przez Użytkownika.
 • 2. W ramach świadczenia usługi łączenia kont z kontami Użytkowników Zarejestrowanych w innych serwisach, Administrator w szczególności:
  • a. udostępnia usługę importu do Serwisu lub publikacji w Serwisie (w ramach własnego profilu Użytkownika Zarejestrowanego) danych zgromadzonych w ramach własnych profili Użytkownika w innych serwisach, w szczególności określonych w treści art. 2 ust. 9 Regulaminu danych osobowych oraz danych o aktywnościach Użytkownika Zarejestrowanego, (w zakresie poziomu prywatności ustawionego zgodnie z wyborem Użytkownika Zarejestrowanego).
 • 3. Korzystanie z Usług w tym utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • 4. Z chwilą skorzystania z Usług, które nie wymagają dokonywania rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną. W takim przypadku, korzystając z Usług Użytkownik oświadcza, że akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
 • 5. Z chwilą rejestracji w Serwisie Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego i zawiera z Administratorem Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
 • 6. Użytkownik w celu dokonania rejestracji powinien: (a) prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny albo w przypadku rejestracji za pośrednictwem aplikacji komputerowej umożliwiającej korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych w szczególności choć nie wyłącznie facebook connect – uruchomić tę aplikację i (b) zaakceptować Regulamin poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru. Potwierdzenie rejestracji dokonywanej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika
 • 7. Użytkownik rejestrując się w Serwisie i tworząc Konto podaje w tym celu dane obejmujące dane osobowe, określone w treści art. 5 ust.2 Regulaminu w sposób i na zasadach tam określonych. W przypadku rejestracji za pośrednictwem aplikacji komputerowej umożliwiającej korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych Użytkownik w celu dokonania rejestracji zobowiązany będzie do podania brakujących w stosunku do podanych w ramach rejestracji na serwisie integrowanym, danych osobowych.
 • 8. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie w jego poprzedniej wersji (przed wprowadzeniem nowej wersji Serwisu i przed pierwszym dniem obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu) w związku z wprowadzeniem z dniem obowiązywania Regulaminu nowej wersji Serwisu, w celu dalszego korzystania z jego usług zobowiązany jest do uzupełnienia swojego Profilu. Uzupełnienie Profilu odbywa się za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronach Serwisu, w szczególności poprzez podanie brakujących w obowiązującym formularzu rejestracyjnym danych oraz akceptację postanowień Regulaminu.
 • 9. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Konta za pomocą podanych przy rejestracji adresu poczty elektronicznej oraz hasła – w odniesieniu do rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub w przypadku rejestracji za pośrednictwem aplikacji komputerowej umożliwiającej korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych - zgodnie z zasadami takiej rejestracji.
 • 10. Dane określone w treści art. 5 ust. 2 Regulaminu z chwilą dokonania rejestracji będą zapisane i prezentowane zgodnie z przyjętym przez Administratora, domyślnym poziomem prywatności w zakresie ich widoczności przez innych Użytkowników. Użytkownik może zdecydować o innym oznaczeniu poziomu prywatności wybranych danych, za pośrednictwem właściwej strony ustawień Użytkownika znajdującej się w Serwisie.
 • 11. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
  • a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  • b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu,
  • c. dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  • d. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, określonych w treści art. 5 ust. 2 Regulaminu, dla celów należytego wykonania Umowy oraz innych, w przypadkach określonych w treści Regulaminu,
  • e. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  • f. umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
 • 12. Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Administratora. W tym celu Administrator może wymagać od Użytkownika złożenia innych oświadczeń niż przewidziane Regulaminem.
 • 13. Administrator może odmówić utworzenia Konta albo zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli Login jest już używany w ramach Serwisu lub jeżeli poweźmie on uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest on sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora. W takim przypadku Administrator może również zablokować świadczenie Usług Użytkownikowi.
 • 14. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich w szczególności do zamieszczania w Serwisie reklam oraz innych elementy promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.
 • 15. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem.
 • 16. Wszelkie Prawa do Serwisu z wyłączeniem Treści pochodzących od Użytkowników oraz materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców przysługują Administratorowi.
 • 17. Opracowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, łączenie z innymi materiałami, zasobów i treści Serwisu, do których prawa autorskie majątkowe należą do Administratora oraz odsyłanie do nich czy sprzedaż za pośrednictwem narzędzi innych niż udostępnione w Serwisie jest zabronione.

Art. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami, w sposób i w celach określonych w Polityce Ochrony Prywatności (Załącznik nr 1) oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora w celu określonym w treści ust. 5 poniżej następujących danych osobowych:
  • a. podanych przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego:
   - nickname, adres e-mail, rok urodzenia, płeć;
  • b. adresu IP Użytkownika oraz określonej na jego podstawie miejscowości w której Użytkownik mieszka i miejscu, w którym chodzi On do kina;
  • c. numer ID właściwy dla danego Użytkownika Zarejestrowanego, przypisany w Serwisie lub w innym w ramach oraz w połączeniu, z którym realizowane są usługi w ramach Serwisu;
  • d. w przyszłości zakres wymaganych danych może zostać rozszerzony przez Administratora o numer telefonu komórkowego Użytkownika, co nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu.
 • 3. Użytkownik wyraża również zgodę na prezentację określonych w treści art. 5 ust. 2 danych, zgodnie z domyślnymi lub zaznaczonymi w przypadku ich zaznaczenia przez Użytkownika opcjami poziomu prywatności.
 • 4. Administratorem danych osobowych jest OF PL sp. z o.o., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.
 • 5. Dane osobowe określone w treści art. 5 ust. 2 Regulaminu oraz inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania Umowy z Użytkownikiem Zarejestrowanym oraz świadczenia Usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi Usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki i funkcjonowania Serwisu, w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie jak również w celach określonych w Polityce Ochrony Prywatności.
 • 6. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu od weryfikacji danych osobowych Użytkownika oraz od weryfikacji legalności przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych udostępnianych w Serwisie. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Zarejestrowanego danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy
 • 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Administratora lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
 • 8. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.
 • 9. Użytkownik Zarejestrowany ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 • 10. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 • 11. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody w tym zakresie dane osobowe określone w treści ust. 2 powyżej będą przetwarzanie przez Administratora w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku lub wykorzystywane w celu wysyłania za ich pośrednictwem treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów.

Art. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTOWNIKÓW

 • 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień zdań poprzednich przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie w tym w szczególności działalności polegającej na manipulowaniu rankingami zamieszczonymi w Serwisie, bez konieczności powiadamiania Użytkownika.
 • 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, niezależnie od innych działań Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • a. przestrzegania Praw do Serwisu,
  • b. przestrzegania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów,
  • c. szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich,
  • d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników.
 • 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i Treści, w tym zdjęcia, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Użytkowników, oświadcza On również, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie tych Treści.
 • 5. Użytkownik, umieszczając swoje dane, wizerunek, Profil lub Treści Użytkownika, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. W odniesieniu do tych elementów Treści Użytkownika, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy Serwisu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie na następujących polach eksploatacji: (i) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie, (ii) publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webTV, ipTV, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej), (iii) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami, (iv) umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Serwisu (iv) prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich.
 • 6. Użytkownik nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku nieodpłatnego wykorzystania określonych w ust. 5 powyżej utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
 • 7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania Treści Użytkownika w tym Profili lub innych treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
  • a. o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
  • b. zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  • c. obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
  • d. naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
  • e. upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
  • f. naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
  • g. tekstów, zdjęć itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,
  • h. zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
  • i. tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
  • j. jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane,
  • k. jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.
 • 8. Zabrania się również działalności Użytkowników polegającej na:
  • a. rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie,
  • b. zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. (tzw. „trolowanie”),
  • c. propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
  • d. używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Administratora. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS (Denial of Service).
  • e. promowaniu innych stron/serwisów internetowych i aplikacji,
  • f. łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  • g. kopiowaniu części lub całości Serwisu w tym kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych. Administrator może wskazać w odrębnym regulaminie elementy Serwisu, które Użytkownik może udostępniać osobom trzecim.
 • 9. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień punktów 7 i 8 powyżej przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania Umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie.
 • 10. Użytkownik, który stwierdził naruszenie Praw do Serwisu powinien zgłosić Administratorowi opis naruszenia oraz o ile to możliwe dane naruszyciela.

Art. 7 WSTRZYMANIE I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 • 1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia woli w celu rozwiązania Umowy, zgodnie z procedurą w profilu, za pośrednictwem maila przesłanego Administratorowi na adres email: info@of.pl Rozwiązanie Umowy w taki sposób skutkuje usunięciem przetwarzanych danych Użytkownika Zarejestrowanego z bazy danych Serwisu oraz uznaniem Konta za usunięte.
 • 2. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno maila na adres: info@of.pl Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
 • 3. Administrator może rozwiązać Umowę i usunąć Konto w sytuacji:
  • a. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego,
  • b. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, Serwisu lub Administratora,
  • c. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
 • 4. Administrator zastrzega prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem, którego Konto było nieaktywne przez okres ostatnich sześciu miesięcy.
 • 5. O rozwiązaniu umowy Administrator poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) w terminie do 14 dni od rozwiązania.
 • 6. W przypadku rozwiązania umowy przez Administratora, założenie przez Użytkownika nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 • 7. Administrator może dokonać zmiany Loginu w przypadkach określonych w treści ust. 3 powyżej.
 • 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji

Art. 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

 • 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu: (i) wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, (ii) wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub (iii) wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników; nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 • 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 • 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników w tym za Profile. Treści te nie pochodzą od Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do ich: redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku jeśli Treści te będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 • 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie w jakikolwiek sposób danych Użytkowników Zarejestrowanych, niezgodnie z celem działania Serwisu lub szkodliwe dla Użytkowników, w tym w szczególności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika.
 • 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Treści Użytkowników lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Treści lub wizerunek osoby trzeciej.
 • 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
 • 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

Art. 9 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 • 1. Użytkownicy mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Administratorem we wszelkich sprawach innych niż reklamacje pod adresem: info@of.pl

Art. 10 REKLAMACJE

 • 1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 • 2. Reklamacja Użytkownika winna zostać przesłana w formie pisemnej pod adres wskazany w treści Art. 9 ust 1 i określać:
  • a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację,
  • b. rodzaj Usługi, będącej przedmiotem reklamacji,
  • c. zarzuty Użytkownika,
  • d. uzasadnienie reklamacji Użytkownika,
  • e. ewentualnie proponowany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 • 3. Administrator dołoży starań aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy ją uznaje czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw. Administrator zobowiązany jest do powiadomienia Użytkownika o konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Administratora przez podmioty, za które nie ponosi on odpowiedzialności, w terminie do 30 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 • 4. Administrator zastrzega prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 • 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za trudności w korzystaniu z Serwisu spowodowane błędnym wpisaniem numeru sms lub spowodowane przez operatorów telekomunikacyjnych.

Art. 11 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://f4u.pl lub w siedzibie Administratora.
 • 2. Warunkiem korzystania z Serwisu od dnia wejścia w życie Regulaminu, jest jego zaakceptowanie Regulaminu.
 • 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2018r.
 • 4. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.
 • 5. Administrator, na warunkach opisanych poniżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w przypadku:
  • a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie Usług mającej wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz treść Umowy lub zmiany ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  • b. zmiany sposobu świadczenia Usług wynikające ze względów technicznych lub technologicznych, biznesowych lub bezpieczeństwa,
  • c. wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych Usług;
 • 6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin a w odniesieniu do Użytkowników Zarejestrowanych, dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej za pośrednictwem wewnętrznej poczty funkcjonującej w Serwisie lub adresu e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionej wersji Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę z Administratorem, poprzez złożenie Usługodawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji oświadczenia – drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – o braku akceptacji wprowadzonych w Regulaminie zmian. złożenie ww. oświadczenia oznacza rozwiązanie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Rozwiązanie Umowy w taki sposób skutkuje usunięciem przetwarzanych danych Użytkownika Zarejestrowanego z bazy danych Serwisu oraz uznaniem Konta za usunięte.
 • 7. Tekst jednolity Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowany w Serwisie.
 • 8. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu i całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie, bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 • 9. Serwis, Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 10. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 • 11. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl
 • 12. Uwaga! Żaden z prezentowanych materiałów nie jest hostowany na serwerach F4U.PL Serwis udostępnia jedynie informacje o filmach, oraz odnośniki do serwisów udostępniających zamieszczone materiały filmowe (mi. Openload, Streamango, Streamcherry, Megavideo, Youtube, Video Google, itp.), których użytkownicy potwierdzili, że posiadają prawa autorskie do udostępnianych przez siebie zasobów. Wszelkie roszczenia prawne należy kierować pod adresem serwisów publikujących zamieszczone materiały. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i komentarze publikowane przez użytkowników.